Skip to main content

Dataskyddsbeskrivning

1. Allmänt
Senast uppdaterad: 18.7.2019
Den här webbplatsen administreras av Hunajayhtymä Oy.

Dataskyddet är viktigt för oss och för att skydda din integritet följer vi principerna i denna dataskyddsbeskrivning. Vi behandlar alltid dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt och förbinder oss att verka på ett transparent och öppet sätt. Vi ber dig läsa genom denna dataskyddsbeskrivning med information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi gör det och vad vi gör med dem.

Vi följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) samt annan tillämplig och gällande lagstiftning och andra tillämpliga och gällande myndighetsanvisningar.

2. Vem samlar in dina personuppgifter?
Hunajayhtymä Oy, FO-nummer 0204045-2

Kojonperäntie 13
32250 Kojonkulma
Tfn 0207 769 680
hunaja@hunaja.fi

3. Hur samlar vi in personuppgifter om dig?
I huvudsak samlar vi in personuppgifter från dig själv (t.ex. när du köper våra produkter i vår nätbutik eller sköter ärenden med oss per e-post). Vi kan också samla in personuppgifter om dig som rör användningen av vår webbplats.

Om du inte lämnar de personuppgifter vi ber om, kan vi eventuellt inte erbjuda dig den produkt, service eller åtgärd som du ber om. I de ovan nämnda fallen baserar sig behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke eller någon annan rättslig grund för behandling enligt lagstiftningen om personuppgifter.

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att samla in personuppgifter om dig av en tredje part. Vi kan till exempel samla in personuppgifter om dig av din arbetsgivare, om denne är kund hos oss. Insamling av uppgifter av en tredje part kommer i fråga till exempel om det är nödvändigt för att tillgodose vårt eller en tredje parts, som din arbetsgivares, berättigade intresse.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter för fullföljandet av våra lagstadgade skyldigheter.

4. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
I huvudsak samlar vi in endast sådana uppgifter som de som besöker våra sidor lämnar frivilligt och som behövs för de ändamål som uppgifterna samlas in för. Vissa uppgifter är nödvändiga för att möjliggöra användningen av vår webbplats och dess egenskaper (här ingår cookies).

Personuppgifter vi samlar in:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress för de personer som köper från vår nätbutik
 • IP-adressen till dem som besöker vår webbplats
 • Andra uppgifter om användningen av webbplatsen: tidpunkt för besöket, besökta sidor, typ av webbläsare, från vilken webbadress användaren har kommit till webbsidan, från vilken server användaren har kommit till webbsidan och från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen.

Vi kan be dig lämna olika kontaktuppgifter om du vill få vårt nyhets- eller marknadsföringsmaterial eller är intresserad av de produkter vi erbjuder. Då kan de uppgifter vi samlar in om dig vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer och det företag du representerar.

Vi samlar inte in information som hör till specifika personuppgiftskategorier på vår webbplats.

5. För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i den här dataskyddsbeskrivningen om du inte separat har lämnat samtycke till behandling för andra ändamål.

Hunajayhtymä Oy samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål, som till exempel:

 • För att erbjuda våra produkter
 • För att svara på din begäran om kontakt eller någon annan förfrågan samt för att ta emot feedback från dig
 • För att möjliggöra kontakt till våra kunder och samarbetspartner och för att hålla dem uppdaterade om vår service och aktuella ärenden
 • I rekryteringssyfte
 • För att fullfölja våra lagstadgade skyldigheter
 • För att förbättra webbplatsens användbarhet och funktionalitet
 • För att samla in och analysera uppgifter om besökare på vår webbplats
 • För att profilera användare av vår webbplats vilket baserar sig på samtycke
 • För direktmarknadsföring till personer utifrån deras besök på vår webbplats
 • För andra ändamål i anslutning till vår affärsverksamhet.

6. Automatisk insamling av personuppgifter
Vi och våra serviceleverantörer samlar automatiskt in vissa typer av uppgifter om ditt besök på vår webbplats och användningen av våra tjänster med hjälp av cookies och andra tekniker. Insamlingen av de här uppgifterna hjälper oss att tillhandahålla dig den bästa användarupplevelsen och att mäta effektiviteten på vår webbplats och av våra marknadsföringsåtgärder.

6.1 Cookies och webbplatsanalys
Cookies eller kakor är små filer som som lagras på användarens terminal. De hjälper att identifiera webbläsarna som utnyttjar servicen och förbättrar användarens användarupplevelse.

Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

På vår webbplats används cookies. Med hjälp av cookies sammanställer vi statistik över besökare på vår sida och analyserar den.

Våra cookies kan komma ihåg vad du har valt på vår webbplats, som till exempel språk, och deras syfte är att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats.

Du kan ändra användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare, till exempel i Internet Explorer under Verktyg genom att välja Internetalternativ – Säkerhet.

[Vi använder analysverktyg av tredje part för att analysera användningen av vår webbplats. Tack vare detta kan vi förbättra innehållet på den så att den bättre motsvarar dina behov. Ett sådant verktyg är till exempel Google Analytics. Google Analytics placerar en spårningscookie på användarens dator. Med hjälp av den går det att följa upp om det det handlar om en användare som kommer tillbaka till webbplatsen].

6.2 Delning i sociala medier
Vi använder tredje parts applikationer och knappar för sociala medier för att du ska kunna dela innehållet på vår webbplats på sociala medier. Användningen av dessa applikationer och knappar kan placera en cookie på din dator för bättre användning av den tredje partens service. Vi rekommenderar att du läser serviceleverantörens dataskyddsklausuler innan du använder dig av dennes tjänst. Vi ansvarar inte för dataskyddspraxis eller dataskyddsvillkor hos sådana tredje partens serviceleverantörer.

7. Personuppgifter och tredje parter
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part (med undantag av de överföringar till underleverantörer som nämns här nedan) annat än om utlämnandet är tillåtet och förutsätts av oss enligt lagstiftning som är förpliktande för oss.

Vi behandlar dina personuppgifter själva och anlitar i behandlingen av dem underleverantörer som verkar för oss och för vår räkning. Vi kan överföra dina personuppgifter till dem med beaktande av våra skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Vi säljer inte och erbjuder inte annars dina personuppgifter till tredje part för användning i marknadsföringssyfte.

8. Dataskydd och lagringstid
Vi har adekvata tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att försvinna, missbrukas, ändras eller förstöras. Sådana åtgärder och rutiner är till exempel brandväggar och dataskyddsprogram.

Vi lagrar dina personuppgifter i elektroniskt format och pappersformat. Vi förvarar personuppgifterna i låsta utrymmen och till databasen kommer man endast med användarnamn och lösenord.

Vi har begränsat användarrättigheterna och användarbehörigheterna till datasystemen och andra lagringsplattformar så att endast de personer som är nödvändiga för lagenlig behandling kan granska och behandla uppgifterna. Våra anställda och andra personer som behandlar personuppgifter har förbundit sig till tystnadsplikt och att hemlighålla de uppgifter de får i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge och i den uppfattning som behövs för de ursprungliga eller därmed förenliga ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in eller tills vi ombes radera uppgifterna (om denna begäran görs tidigare). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att inexakta, felaktiga och föråldrade uppgifter raderas eller rättas utan onödigt dröjsmål.

9. Dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt att få bekräftelse av oss att dina personuppgifter behandlas eller att de inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna
 • Rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att det inverkar på lagenligheten hos den behandling som utförts med stöd av samtycket innan det återkallades
 • Rätt att kräva att vi utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter om dig samt rätt att få ofullkomliga personuppgifter kompletterade
 • Rätt att få oss att radera personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål, om villkoren i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen är uppfyllda
 • Rätt till att vi begränsar behandlingen om villkoren i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen är uppfyllda
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att få dina personuppgifter som du lämnat oss i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av oss om villkoren i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen är uppfyllda
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Begäran om att utöva dina rättigheter ska riktas till den kontaktperson som anges i början av denna dataskyddsbeskrivning. Om du vill lämna vår postningslista kan du göra det med den annulleringslänk som finns med i våra e-postmeddelanden.

10. Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som administreras av Hunajayhtymä. Vi rekommenderar att du läser dataskyddsklausulen för varje webbplats separat innan du lämnar dina personuppgifter på den. Vi försöker länka till sidor som iakttar dataskyddsskyldigheterna lika strikt som vi själva, men vi svarar dock inte för innehållet, säkerheten eller praxis för integritetsskyddet på andra webbplatser.

11. Ändringar i dataskyddspraxis
Vi ser över vår dataskyddspraxis regelbundet och kan göra ändringar i den genom att efter eget övervägande och vid behov uppdatera uppgifterna i den. Om vi uppdaterar dataskyddspraxis, antecknar vi datum när uppdateringen gjordes. Den uppdaterade dataskyddspraxisen träder i kraft gällande dig och dina personuppgifter från och med datumet i fråga.

Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsbeskrivningen regelbundet för att få vetskap om eventuella uppdateringar. Dataskyddsbeskrivningen uppdaterades senast 18.7.2019.

Ta kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller anmärkningar som gäller behandlingen eller skyddet av dina personuppgifter, ta kontakt med den person hos oss som svarar för dataskyddsärenden.

Aapo Savo
tfn 050 330 8592
e-post aapo.savo@hunaja.fi

Läs även dataskyddsbeskrivningen för kundregistret.